Tillitsvalgte

Alle medlemmer kan veljast til tillitsverv i Felleskjøpet Rogaland Agder SA, men har rett til å nekte attval for ein ny valperiode. Styret kan stryka medlemskapen for medlemmer som motarbeider laget sitt formål.

Se vedtekter for val og instrukser

Val i medlemsmøta

Talet på årsmøterepresentantar frå kvar krins skal fastsetjast med vekt på medlemstal og omsetnad. Styret fastset tid, innkalling og møteprogram og peikar ut møteleiar.

Årsmøte


Årsmøtet er Felleskjøpet Rogaland Agder SA si øvste styremakt. Årsmøtet består av inntil 67 valde representantar frå medlemsmøta og ordførar og medlemsvalde styremedlemmer. Styreleiar og administrerande direktør skal vere til stades på årsmøtet. For gyldige vedtak i årsmøtet krevst at minst 2/3 av representantane med stemmerett er til stades.

Styret


Felleskjøpet Rogaland Agder SA blir leia av eit styre på 6 medlemmer pluss representantar frå dei tilsette. Styret er samansett slik: Styreleiaren, som blir vald fritt mellom medlemmene for 1 år om gongen. Andre medlemsvalde styrerepresentantar utgjer 5. Det skal leggjast vekt på ei god geografisk fordeling av styrerepresentasjonen.

Styret, kontrollkomite og valkomite 2021

Årsmøterepresentanter (valgt på medlemsmøta 2020)

Årsmøte 2021


FKRA gjennomførte årsmøte 2021 onsdag 24.03.21 fra kl. 12.00 til torsdag 25.03.21 kl. 12.00